Hope, Friendship and Nature: Movie Screenings and Discussions

2020-08-04
Posted on 2020-08-04   |   Gender,nature and survival
Hope, Friendship and Nature: Movie Screenings and Discussions

See event on facebook

Choose language:

 


IN ENGLISH (Svenska; Suomeen alla)

 

Hope, Friendship and Nature: Movie Screenings and Discussions

 

Installation Hope, Friendship and Nature in the Arken aula, and film screenings leading up to the International Women’s day the 8th of March.

The installation was inspired from black history month in the U.S.A. and the connection between colonization, capitalism, sexism, racism, and exploitation of nature. Here we bring out the struggles against the oppressions, and the resilience to survive, just like nature.

 

The installation is made of discarded and cut out plants meant for the rubbish. The fabrics on the wall are from Angola and has was brought to Turku by the sailing ship SV Estelle, that was promoting solidarity trade in Turku for many years. It also includes a sisal sack, where coffee beans from the Zapatistas has, through solidarity trade, been brought to Turku. It is ten years since the activist Jyri Jaakkola, active with both Estelle and bringing Zapatista-coffee to Finland, was murdered in Mexico together with the Mexican activist Alberta "Bety" Cariño Trujillo. Further the installation consists of women’s handicraft, a traditionally not valued forms of art, making the headline as well as knitted chains. With the chains, we remember the cross Atlantic slave trade, but the chains here also mean coming together in hope. The installation is in the form of a ship, symbolizing both the positive and the negative aspects of the movements of ships. Here, we show the interconnectedness and global nature of oppressions, but also the interconnectedness of people, and of the human being as part of nature, not the master of it.

 

The installation will be in the Arken Aula until the International Women’s’ day to show the importance in the connection with nature.

 

The 27th Febuary, 7-9 PM: Film/documentary on decolonisation; the period of violent transition from the anti–colonial wars and the transfer of power to the new African sovereign states. The struggle of Africa’s liberation from colonialism and racism. According to Fanon, colonial violence begins with the coloniser, who “does not alleviate oppression or mask domination. He displays and demonstrates them with the clear conscience of the law enforcer and brings violence into the homes and minds of the colonised subject.” During decolonisation, it is this unchecked, destructive, and tireless violence that is “appropriated” by the colonised.

 

The 5th of March 7-9 PM: Two shorter documentaries from India.

Also, Anuhya Bobba will comment after the films about the Chipko movement and the Gulabi Gang, and she will speak about the new act passed that is set to render millions of Indian Muslims stateless.

A grassroot movement of self-defence that became known as the “pink sari revolution.” Pink saris are worn by the Gulabi Gang, a group of women in Northern India. From the untouchable caste, they resist being condescended to as the lowest social class. They resist domestic abuse and other violence against women.

Chipko movement, a nonviolent ecological movement that protects trees and forest in India and Himalayas.

 

Place: Arken, Tehtaankatu 2, Auditorium Armfeldt.

 

Warmly welcome, and please share the information with those interested!

 

By:

Visual artist:  Kika.

Doctoral students and teachers from Gender studies:  Albina Hipp and Freja Högback.

Student Association at Åbo Akademi gender studies:   Judith.

Plants from:  The botanical garden. https://sites.utu.fi/kasvitieteellinen-puutarha/puutarha/

 

DEDICATED:

In remembrance of those who have given their lives for humanity and the preservation of nature.

 


IN SWEDISH.

 

Hopp, Vänskap och Natur: Filmvisningar och Diskussion

 

Installation Hopp, vänskap och natur i Arkens aula och filmvisningar fram till den internationella kvinnodagen den 8 mars.

 

Installationen inspirerades av Black history month i USA och sambandet mellan kolonisering, kapitalism, sexism, rasism och exploatering av naturen. Här tar vi fram kampen mot dessa förtryck samt viljan till överlevnad, precis som naturen överlever.

Installationen består av kasserade och avklippta växter avsedda som skräp. Tygerna på väggen kommer från Angola och har förts till Åbo av segelfartyget SV Estelle, som främjade solidaritetshandel under många år. Den inkluderar också en säck, där kaffebönor från Zapatisterna i Mexiko, som genom solidaritetshandel, har förts till Åbo. Detta år är det 10 år sedan aktivisten Jyri Jaakkola, aktiv både på Estelle och med att hämta hit kaffe från Zapatisterna, mördades i Mexiko tillsammans med den mexikanska aktivisten Alberta "Bety" Cariño Trujillo. Ytterligare består installationen av kvinnors hantverk, traditionellt inte värderade konstformer, som utgör rubriken såväl som stickade kedjor, till minne av den transatlantiska slavhandel. Kedjorna betyder här också att vi sammanlänkas av hopp. Installationen är även gjord i formen av ett fartyg, som symboliserar både de positiva och de negativa aspekterna av fartygs rörelser. Här visar vi förtryckens sammankoppling och globala natur, men också människors sammankoppling och människan som en del av naturen, inte som härskare över den.

27 februari, kl. 19–21: Concerning violence. Film / dokumentär om dekolonisering; perioden med våldsam övergång

från antikoloniala krig och maktöverföring till de nya afrikanska suveräna staterna. Filmen beskriver kampen för Afrikas befrielse från kolonialism och

rasism. Enligt Fanon börjar kolonialt våld med kolonisatorn, som ”inte lindrar förtryck eller maskerar dominans. Han visar och demonstrerar dem med lagstiftarens

rena samvete och introducerar våld i den koloniserades hem och sinne.” Under dekoloniseringen är det detta okontrollerade, destruktiva och outtröttliga våld som

"approprierats" av de koloniserade.

 

5 mars, kl. 19–21: Två kortare dokumentärer från Indien.

 

Anuhya Bobba kommer också att efter filmerna kommentera Chipko-rörelsen och Gulabi-gänget, och hon kommer att prata om den nya akt som antagits, som kommer att göra miljoner indiska muslimer statslösa.

En gräsrotsrörelse av självförsvar som blev känd som "rosa sari-revolutionen." Rosa saris bärs av Gulabi Gang, en grupp kvinnor i norra Indien. Från den ”orörliga” kasten motsätter de sig att bli hänvisade till den lägsta sociala klassen. De motsätter sig övergrepp och annat våld mot kvinnor.

Chipko-rörelsen, en icke-våldsam ekologisk rörelse som skyddar träd och skog i Indien och Himalaya.

Plats: Arken, Fabriksgatan 2, Auditorium Armfeldt.

Varmt välkommen, och dela gärna informationen med intresserade!

 

Av:

Bildkonstnären: Kika.

Doktorander och Lärare från genusvetenskap: Albina Hipp och Freja Högback.

Studentförening vid Åbo Akademis Genusvetenskap: Judith.

Växter från den Botaniska Trädgården. https://sites.utu.fi/kasvitieteellinen-puutarha/puutarha/

 

TILLÄGNAD

Till minne av dem som har gett sitt liv för mänskligheten och för bevarandet av naturen.

 


SUOMEN KIELELLÄ

 

Toivo, Ystävyys ja Luonto: Elokuvanäytöksiä ja Keskusteluja

 

Näyttely ”Toivo, ystävyys ja luonto” Arken-aulassa sekä elokuvanäyttelyt, jotka kulminoituvat kansainväliseen naistenpäivään 8. maaliskuuta.

 

Installaatio on saanut vaikutteita Yhdysvaltojen Musta Historia -kuukaudesta sekä kolonisaation, kapitalismin, seksismin, rasismin ja luonnon hyväksikäytön välisestä yhteydestä. Näyttelyssä tuomme esiin taistelun sortoa vastaan ja kyvyn selviytyä aivan kuten luonto selviytyy.

 

Näyttely koostuu jätteiksi tarkoitetuista hävitetyistä ja leikattuista kasveista. Seinällä olevat kankaat ovat peräisin Angolasta, ja ne on tuonut Turkuun purjelaiva SV Estelle, joka edisti Turussa solidaarisuuskauppaa vuosien ajan. Näyttelyyn kuuluu myös säkki, johon Zapatisteilta peräisin olevat kahvipavut on tuotu Turkuun solidaarisuuskaupan kautta. Tänä vuonna on kulunut kymmenen vuotta siitä, kun aktivisti Jyri Jaakkola, joka oli aktiivinen sekä Estelle-laivalla että toi Zapatisti-kahvia Suomeen, murhattiin Meksikossa yhdessä meksikolaisen aktivistin Alberta "Bety" Cariño Trujillon kanssa. Lisäksi näyttely koostuu naisten käsitöistä, joita ei perinteisesti arvosteta taiteen muotoina. Seinällä näkyvä näyttelyn otsikko sekä neulotut ketjut muistuttavat meitä myös Atlantin ylittävän orjakaupan historiasta. Ketjut symbolisoivat myös toivoa, joka linkittää meidät yhteen. Tätä kautta me osoitamme sortotoimien globaalin luonteen, mutta myös ihmisten yhteenkuuluvuuden osana luontoa, ei luonnon herrana.

Näyttely on Arkenin Aulassa kansainväliseen naistenpäivään saakka ja se osoittaa meille luontosuhteen tärkeyden.

 

  1. helmikuuta, klo 19–21: Elokuva / dokumentti dekolonisaatiosta; väkivaltaisen siirtymisen ajan siirtomaavastaisista sodista ja vallansiirron Afrikan uusiin suvereeneihin valtioihin. Taistelun Afrikan vapautumisesta kolonialismista ja rasismista. Fanonin mukaan siirtomaaväkivalta alkaa siirtomaan johtajien tasolta, heidän jotka ”eivät lievitä sortoa tai pyri kätkemään dominoivaa asemaansa. He esittävät ja osoittavat kolonisaatiosta kärsiviä lainvalvojan puhtaalla omatunnolla ja tuovat väkivaltaa kolonisaatiosta kärsivän subjektin kotiin ja mieleen. " Dekolonisaation aikana siirtomaalaiset "hyväksyvät" tämän valvomattoman, tuhoavan ja väsymättömän väkivallan.

 

  1. maaliskuuta klo 19–21: Kaksi lyhyempää dokumenttia Intiasta.

Lisäksi Anuhya Bobba kommentoi elokuvissa käsiteltävää Chipko-liikettä ja Gulabi-gangia ja puhuu hyväksytystä uudesta säädöksestä, jonka on tarkoitus tehdä miljoonia intialaisia muslimeja valtiottomiksi.

Itsepuolustuksen ruohonjuuritason liike, joka tunnetaan nimellä ”vaaleanpunainen sari-vallankumous”. Pinkkejä sareja käyttää Gulabi Gang, pohjois-intialainen naisryhmä. He kuuluvat ns. koskemattomiin kasteihin ja vastustavat sitä, että heidät määritellään alhaisimpaan sosiaaliseen luokkaan. He vastustavat miesten väkivaltaa naisia kohtaan ja muuta naisiin kohdistuvaa väkivaltaa.

Chipko-liike, väkivallaton ekologinen liike, joka suojaa puita ja metsää Intiassa ja Himalajalla.

 

Paikka: Arken, Tehtaankatu 2, Auditorium Armfeldt.

 

Lämpimästi tervetuloa, jaa mielellään tiedot muillekin kiinnostuneille!

 

Toteuttajat:

Kuvataiteilija: Kika.

Jatko-opiskelijat ja Sukupuolitutkimuksen opettajat: Albina Hipp ja Freja Högback.

Åbo Akademin sukupuolitutkimuksen opiskelijayhdistys: Judith.

Näyttelyssä olevat kasvit tulevat Turun kasvitieteellisestä puutarhasta. https://sites.utu.fi/kasvitieteellinen-puutarha/puutarha/

 

OMISTUKSESSAAN:

Muistakaame niitä, jotka ovat antaneet elämänsä ihmiskunnan ja luonnon säilyttämisen hyväksi.