Rauha Ukrainaan

2022-03-11
Posted on 2022-03-11   |   Gender,nature and survival
Rauha Ukrainaan

(English below)
Kiitos kaikille jotka olitte paikalla ja mukana toteuttamassa naistenpäiväntaphtumaa Take Back The Night! ???
Ohessa lyhyt raportti tapahtumasta sekä verkostomme jäsenen Albina Hippin puhe tilaisuudessa.
Kuvat: Thierry Francis Mbabane
* Tänä vuonna kansainvälisenä naistenpäivänä Power from Below osallistui mielenosoituksen järjestämiseen Turussa. Mukana oli useita järjestöjä ja ryhmiä. Teemana oli "Take back the night"; taistelu patriarkaattia ja seksuaalista väkivaltaa vastaan järjestäytymällä yhdessä, rakkauden ja valon kautta.
Mielenosoituskutsussa todettiin:
"Naiset eivät vieläkään voi elää turvassa tällä Suomeksi kutsutulla alueella. Miksi väkivallan uhka on edelleen olemassa, vaikka Suomen valtio on julistanut itsensä tasa-arvon mallimaaksi koko maailmassa? Puhe tasa-arvosta varmaankin myy hyvin.
Rodun ja kansallisuuden kautta määritellyt naiset kokevat yhä olonsa uhatuiksi Suomessa, riippumatta sosiaaliluokasta tai tulotasosta. Toiset ovat kuitenkin vielä heikommassa asemassa.
Power From Below haluaa korostaa tätä väärinkäsitystä Suomesta tasa-arvon mallimaana. Tässä maassa on monia kysymyksiä, jotka voitaisiin ratkaista ja järjestäytymällä yhdessä sellaisten ryhmien ja ystävien kanssa, jotka pyrkivät edistämään vapautta kaikille, me kyllä selviämme.”
Puheita kuultiin Amnesty International Turun, antiautoritaaristen seksityöläisten ryhmän sekä kurdien demokraattisen yhteisökeskus NCDK:n edustajien taholta ja myös me Power From Below -verkoston edustajat jaoimme ajatuksiamme.
Ajankohtaisiin asioihin liittyen puhujana oli myös ukrainalainen nainen, joka jakoi tuntemuksiaan hänen kotimaassaan käytävään sotaan liittyen. Hänen puheensa sai aikaan yleisössämme tuskan tunteita, mutta myös kokemuksen halusta järjestäytyä.
Hänen puheensa jälkeen kuultiin huutoja, joissa lausuttiin pakolaiset tervetulleeksi tälle alueelle, jota kutsumme Suomeksi.
Alta voit lukea Power From Below:n Albina Hippin puheen, joka kuultiin mielenosoituksessa:
“Pimeys ei voi ajaa pois pimeyttä; vain valo voi sen tehdä. Viha ei voi ajaa pois vihaa; vain rakkaus voi sen tehdä.”
- Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches
Naisten elämänkokemus kertoo tarinaa siitä kamppailusta, missä valo tuodaan esiin, jossa kamppaillaan yötä vastaan. Koska me tiedämme että varjoissa voi lymytä sorron, korruption, väkivallan, pettämisen, epätasa-arvon ja epäoikeudenmukaisuuden mahdollisuuksia. Löydämme itsemme kerta toisensa jälkeen siitä kuolettavasta ansasta, joka kertoo meille: “Miehet ovat sitä mitä he ovat, he ovat autenttisia. Sitävastoin naisia pitää muovata, muokata, johdattaa ja rakentaa sellaiseksi, jota he ovat.” Tämänkaltaiset ajatukset pitävät yllä sukupuolihierarkioita, jotka marginalisoivat naisten kokemuksia ja huolia.
On selvää, että naisten äänen sekä kokemusten tuominen keskusteluun edistää toimintaa ja muutosta. Ja jotta muutos voisi tapahtua, pitää vallita rauha.
Me tiedämme, että sota vaikuttaa naisten elämään eri tavoin. Se sulkee heidät keskustelun ulkopuolelle ja estää poliittisen osallistumisen. Se myös saattaa naiset alttiiksi pahimman laatuisille väkivallanteoille, kuten raiskauksille, jotka luetaan sotarikoksiksi. Sota myös pakottaa ihmiset siirtymään kodeistaan ja aikaansaa vakavaa köyhyyttä.
Sota luo trauman.
Me tiedämme että jokaisen yksilön ääni ja eletyt kokemukset paljastavat muulle maailmalle etuoikeutettujen miesten uhatut epävarmuudentunteet ja sen uskomuksen, että sota, voima ja rohkeus ovat autenttisia vain miesten elämässä.
Siksi me juhlimme tänään naisten päivää – Me otamme yön takaisin.
Sotureina, jotka järjestäytyvät ja toimivat yhteisen edustuksen kautta ja luonnon hyvinvoinnin takia, haluamme viestittää yön takaisin ottamisen myötä sitä, että yhteinen tila ei ole tarkoitettu vain “autenttisille miehille”. Tälläinen käsite on vain ihmisen luoma konsepti, samoin kuin rodun käsite.
Heijastakaamme valoa ja ottakaamme yö takaisin, nousten vastustamaan kaikkea sortoa, dominointia, hyväksikäyttöä, korruptiota ja epäoikeudenmukaisuutta.
Tästä syystä päätän puheeni lainaukseen Alexander Somsto Orahilta, nigerialaiselta opiskelijalta joka pakeni sotaa Ukrainasta.
“Sota sai minut ymmärtämään, että joitakin ihmisiä kohdellaan eri tavoin kuin toisia.”
Pitäkäämme mielessä että sota vaikuttaa ihmisiin eri tavoin ja että jokainen ääni on tärkeä, jos aiomme saavuttaa rauhan. Pyydän että muistaisimme oman ihmisyytemme. Rauhaa! *
 
 
ENGLISH
Thank you all who took part and were organizing our women's day event Take Back The Night! ???
Below you can find a short report about the event and also a speech that was given by a member of our network, Albina Hipp.
Pictures: Thierry Francis Mbabane
* On this years International Womens Day, Power from Below took part in organizing a demonstration in the city of Turku, Finland. There were several organizations and groups involved and the topic was "Take back the night"; to fight patriarchy and sexual violence through organizing together and through love and light.
The invitation for the demonstration said:
"Still, women can't live in safety in this area called Finland. Why is the threat of violence still present, even though the Finnish state has declared itself a model country for equality in the world? Talk about equality probably sells well.
Women defining and defined through race and nationality, still feel threatened in Finland, regardless of social class and income level. However, some are much more vulnerable than to others. "
Power from Below also would like to emphasize this common misunderstanding about the state of Finland abroad. There are many issues that could be solved here, and through organizing together with groups and friends that are for the freedom of all, we can manage.
Together with other speakers from Amnesty International Turku, group of antiauthoritarian sex workers and the Kurdish democratic community center NCDK, we as members of Power from Below shared our thoughts in the demonstration. Considering urgent matters, a Ukrainian woman shared her feelings about the current war in her home, touching the crowd with both the pain of it all and also with the will to organize. After her speech, chants were heard to say welcome to the refugees to this area called Finland.
Here is the speech by Albina Hipp from Power from Below:
Darkness cannot drive out darkness: only light can do that. Hate cannot drive out hate: only love can do that.
- Martin Luther King Jr., A Testament of Hope: The Essential Writings and Speeches
Women’s lives tell the story of the fight to bring in the light, to fight back the night. Because we, know that in shadows there can lie opportunities for oppression, corruption, violence, deceit, inequality, injustice. We find ourselves over and over again stuck in a deadly trap that says “Men are simply who they are, authentic. While women have to be forged, moulded, guided and constructed into who they are.” Perpetuating gender hierarchies that marginalise women’s experiences and concerns.
It is clear, that by putting forward, women’s voices and lived experiences. Brings forth action and change. And for change to happen there must be Peace.
We know, war impacts women’s lives differently. It excludes them from the right to have a voice, to have political participation. It also exposes women to the worst acts of violence which includes Rape that is considered a war crime. War also displaces people and exposes them to the worst levels of poverty.
War creates trauma.
We know that without the individual agency of every voice and lived experiences. Exposes the world to endangered insecurities that privilege men’s experiences and the belief that war, power, valour, bravery are spheres for authentic men only.
This is why tonight on this day as we celebrate women’s day, we take back the night.
As Warriors who Organise and Maintain through Agency, Nature’s wellbeing (WOMAN) we state by taking back the night there’s no sphere for authentic men only. They too are a construct just like race.
Let us shine the light and take back the night from all kinds of oppression, domination, exploitation, corruption, and inequality.
Let’s take back the night!
This is why, I end with this quote from Alexander Somsto Orah, a Nigerian student fleeing the war in Ukraine.
“War made me realise that if there are human beings, there are some that are regarded differently from others”
Let’s us be aware that war impacts lives differently, and each voice is important to achieve peace. Please let us remember our humanity. PEACE! *